360 Rekrytering & Interim AB:s Integritetspolicy

Integritetspolicy för kandidater och konsulter

Denna Integritetspolicy beskriver hur 360 Rekrytering & Interim AB, org.nr 556731-4587, samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter samt andra dokument när du registrerar dina personuppgifter via vår hemsida. Syftet är att du ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Integritetspolicyn gäller arbetssökanden som ansöker om lediga tjänster via vår hemsida, anmäler sig till vårt rekryteringssystem inför kommande tjänster eller inkommer i våra rekryteringsprocesser via search med individens samtycke.

Personuppgiftsansvarig

360 Rekrytering & Interim AB, org.nr 556731-4587, är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med vårt rekryteringsarbete hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för vår affärsverksamhets behov. Syftet med lagringen är att identifiera din kompetens som kandidat eller konsult och matcha den med de uppdrag som 360 Rekrytering & Interim AB arbetar med åt sina uppdragsgivare.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en specifik individ. Vi samlar in och lagrar de uppgifter som du som kandidat eller konsult har försett oss med i samband med din registrering på vår hemsida för en aktuell tjänst eller vid en spontanansökan.

Vid ansökan samlar 360 Rekrytering & Interim AB in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer samt de filer som du väljer att lämna till oss som cv, personligt brev och andra dokument som exempelvis betyg och utbildningsbevis.

Vidare kan du välja att registrera din ansökan via LinkedIn och då kommer länken till din LinkedInprofil att lagras. 360 Rekrytering & Interim AB samlar även in och lagrar information som tillkommer under en rekryteringsprocess gång, exempelvis intervju- och referensprotokoll samt testresultat om tester används i rekryteringsprocessen.

Vad gäller känsliga personuppgifter, såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, är ingenting av detta något du är tvungen att lämna.

Om känsliga uppgifter har lämnats till oss på ditt initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy.

360 Rekrytering & Interim avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i vår kandidatdatabas har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke (se nedan ”Dina rättigheter”).

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter i syfte att matcha din kompetens med de uppdrag vi arbetar med. Detta kan innebära matchning mot den tjänst du sökt, men även gentemot andra pågående uppdrag. Om det blir aktuellt att presentera dig som kandidat eller konsult till uppdragsgivare, kommer 360 Rekrytering & Interim AB, efter överenskommelse med dig, att maila dina uppgifter enligt ovan via en krypterad länk från vårt rekryteringssystem till uppdragsgivaren. Dina uppgifter kommer endast att lämnas ut endast till behöriga personer.

Våra uppdragsgivare är skyldiga att behandla informationen enligt denna Integritetspolicy, rådande dataskyddsförordning och med högsta konfidentialitet. Inför varje uppdrag upprättas ett avtal mellan 360 Rekrytering & Interim AB och uppdragsgivare där det framgår att uppdragsgivaren sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för uppdragets gång. Om du inte blir en aktuell kandidat eller konsult för den aktuella tjänsten raderas dina personuppgifter hos kund efter avslutat uppdrag.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkra att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Vi använder oss endast av underleverantörer med vilka skriftliga avtal ingåtts när vi behandlar dina uppgifter, vilket förutsätter att uppgifterna behandlas konfidentiellt och skyddas.

Lagringstid

360 Rekrytering & Interim AB lagrar dina uppgifter så länge det anses nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål lagras personuppgifterna så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida rekrytering) vänligen kontakta 360 Rekrytering & Interim AB. Om du väljer att meddela att du inte längre vill finnas med i vår kandidatdatabas, dvs återkallar ditt samtycke, kommer dina personuppgifter inte längre att lagras (se nedan ”Dina rättigheter”).

Om du har deltagit i ett rekryteringsförfarande och sedermera har anställts hos kunden kommer vi att spara en kopia av de uppgifter som lämnas ut till kunden under så lång tid det anses nödvändigt. Uppgifterna sparas för ändamålet att tillvarata 360 Rekrytering & Interim AB:s rättigheter samt uppfylla bolagets skyldigheter i förhållande till kunden. Exempelvis behöver uppgifterna sparas för att kunna bemöta en eventuell reklamation samt för att kunna iaktta vår skyldighet att inte approchera dig med nya erbjudanden under en viss tid efter att du anställts hos kund.

Om du har registrerat dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem inför kommande tjänster kommer vi att spara dina personuppgifter så länge du väljer att vara registrerad i rekryteringssystemet. Du kan när som helst avsluta denna service och vi kommer då att radera de personuppgifter som finns registrerade i rekryteringssystemet.

I de fall tester används lagrar vi dina testresultat i 12 månader i vårt testverktyg. 12 månaders perioden påbörjas när testresultatet erläggs. Den lagliga grunden för att spara dina testresultat är ditt samtycke. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att lagra ditt testresultat.

Endast behöriga personer med vilka 360 Rekrytering & Interim AB har avtal med, har tillgång till systemen.

Dina rättigheter

  • Tillgång till dina personuppgifter

Om du vill ta del av vilka personuppgifter och information som finns lagrade hos 360 Rekrytering & Interim AB eller ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare information har lämnats ut, mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

  • Rättelse av dina personuppgifter

Om du vill uppdatera eller rätta dina personuppgifter hos 360 Rekrytering & Interim AB mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

  • Återkalla eller radera dina personuppgifter

Om du vill återkalla hela eller delar av ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter mailar du dataskydd@360rekrytering.se. 360 Rekrytering & Interim AB raderar dina uppgifter på din begäran under förutsättning att 360 Rekrytering & Interim AB inte har en skyldighet att spara personuppgifterna pga rättslig förpliktelse enligt lag. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter att ditt önskemål inkom.

Om du begär radering eller återkallelse av dina personuppgifter kommer du inte att kunna fortsätta använda dig av 360 Rekrytering & Interim AB:s tjänster.

  • Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format för att överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportalitet gäller för personuppgifter som har inlämnats genom samtycke och där behandling av dessa personuppgifter sker automatiskt. Om du vill använda din rätt till dataportalitet mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

  • Rätt till begränsning

Du har som kandidat eller konsult under vissa förutsättningar rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan ske när:

  • Korrektheten av personuppgifterna bestrids. 360 Rekrytering & Interim AB begränsar uppgifterna under tiden vi kontrollerar om dessa stämmer.
  • Personuppgifterna behandlas olagligt (ex utan samtycke) men att du som kandidat vill att uppgifterna ändå sparas hos 360 Rekrytering & Interim AB.
  • Ändamålet med personuppgifterna har slutförts men personuppgifterna behöver behållas hos 360 Rekrytering & Interim AB i syfte för dig att göra rättsliga anspråk gällande.

Om du vill använda din rätt till begränsning av dina personuppgifter mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Klagomål

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (telefon: 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se).

Ändringar i 360 Rekrytering & Interim AB:s Integritetspolicy

360 Rekrytering & Interim AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på 360rekrytering.se.

Datum: 2024-05-24