Integritetspolicy

360 Rekrytering AB:s Integritetspolicy

Integritetspolicy för kandidater Som kandidat hos 360 Rekrytering AB vill vi att du har kunskap om och känner trygghet kring hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Denna Integritetspolicy beskriver hur 360 Rekrytering AB, org.nr 556731-4587, samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter samt andra dokument när du registrerar dina personuppgifter via vår webbsida. Syftet är att du ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Integritetspolicyn gäller arbetssökanden som ansöker om lediga tjänster, gör en spontanansökan via vår webbsida eller inkommer i våra rekryteringsprocesser via search.

Personuppgiftsansvarig
360 Rekrytering AB, org.nr 556731-4587, Nybrogatan 34, Box 5216, 114 39 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med vårt rekryteringsarbete hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter
Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för vår affärsverksamhets behov. Syftet med lagringen är att identifiera din kompetens som kandidat och matcha den med de uppdrag som 360 Rekrytering AB arbetar med åt sina uppdragsgivare.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en specifik individ. Vi samlar in och lagrar de uppgifter som du som kandidat har försett oss med i samband med din registrering på vår hemsida för en aktuell tjänst eller vid en spontanansökan.

Vid ansökan samlar 360 Rekrytering in personuppgifter som namn, e-mailadress, födelseår och telefonnummer samt de filer du väljer att lämna till oss som cv, personligt brev och andra dokument som exempelvis betyg och utbildningsbevis.

Vidare kan du välja att registrera din ansökan via LinkedIn och då kommer länken till din LinkedInprofil att lagras. 360 Rekrytering samlar även in och lagrar information som tillkommer under en rekryteringsprocess gång, exempelvis intervju- och referensprotokoll samt testresultat om tester används i rekryteringsprocessen.

Vad gäller känsliga personuppgifter, såsom ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person är ingenting av detta något du är tvungen att lämna.

Om känsliga uppgifter har lämnats till oss på ditt initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy.

360 Rekrytering avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i vår kandidatdatabas har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke (se nedan ”Dina rättigheter”).

Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter i syfte att matcha din kompetens med de uppdrag vi arbetar med. Detta kan innebära matchning mot den tjänst du sökt, men även gentemot andra pågående uppdrag. Om det blir aktuellt att presentera dig som kandidat till uppdragsgivare, kommer 360 Rekrytering, efter överenskommelse med dig, att maila dina uppgifter enligt ovan via en länk från vårt rekryteringssystem till uppdragsgivaren. Dina uppgifter kommer endast att lämnas ut till behöriga personer.

Våra uppdragsgivare är skyldiga att behandla informationen enligt denna integritetspolicy, rådande dataskyddsförordning och med högsta konfidentialitet. Inför varje rekryteringsuppdrag upprättas ett avtal mellan 360 Rekrytering och uppdragsgivare där det framgår att uppdragsgivaren sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för uppdragets gång. Om du inte blir en aktuell kandidat för den aktuella tjänsten raderas dina personuppgifter hos kund efter avslutat uppdrag.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkra att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Vi använder oss endast av underleverantörer med vilka skriftliga avtal ingåtts när vi behandlar dina uppgifter, vilket förutsätter att uppgifterna behandlas konfidentiellt och skyddas.

Lagringstid
360 Rekrytering AB lagrar dina uppgifter i 36 månader från det att du registrerat din ansökan i vårt system om inte du som kandidat väljer att meddela att du inte längre vill finnas med i vår kandidatdatabas, d.v.s. återkalla ditt samtycke (se nedan ”Dina rättigheter”). Om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter inte längre att lagras.

Efter 36 månader kommer vi att kontakta dig för att fråga om du vill fortsätta vara registrerad i vår kandidatdatabas.

Om du redan finns registrerad i vår databas och skickar in en ny ansökan till en tjänst och i samband med detta samtycker på nytt till registrering i vår kandidatdatabas, påbörjas en ny 36 månaders period.

I de fall tester används lagrar vi dina testresultat i 12 månader i vårt testverktyg. 12 månaders perioden påbörjas när testresultatet erläggs. Den lagliga grunden för att spara dina testresultat är ditt samtycke. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att lagra ditt testresultat.

Endast behöriga personer med vilka 360 Rekrytering har avtal med, har tillgång till systemen.

Dina rättigheter

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Om du vill ta del av vilka personuppgifter och information som finns lagrade hos oss eller ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare information har lämnats ut, mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.
 • Rättelse av dina personuppgifter
  Om du vill uppdatera eller rätta dina personuppgifter hos 360 Rekrytering mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.
 • Återkalla eller radera dina personuppgifter
  Om du vill återkalla hela eller delar av ditt samtycke av dina personuppgifter mailar du dataskydd@360rekrytering.se. 360 rekrytering raderar dina uppgifter på din begäran under förutsättning att 360 Rekrytering inte har en skyldighet att spara personuppgifterna pga. rättslig förpliktelse enligt lag.
  Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.
  Om du begär radering eller återkallelse av dina personuppgifter kommer du inte att kunna fortsätta använda dig av 360 Rekryterings tjänster.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format för att överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som har inlämnats genom samtycke och där behandling av dessa personuppgifter sker automatiskt.
  Om du vill använda din rätt till dataportabilitet mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.
 • Rätt till begränsning
  Du har som kandidat under vissa förutsättningar rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan ske när:

  • korrektheten av personuppgifterna bestrids. 360 Rekrytering begränsar uppgifterna under tiden vi kontrollerar om dessa stämmer.
  • personuppgifterna behandlas olagligt (ex. utan samtycke) men att du som kandidat vill att uppgifterna ändå sparas hos 360 Rekrytering.
  • ändamålet med personuppgifterna har slutförts men personuppgifterna behöver behållas hos 360 Rekrytering i syfte för dig att göra rättsliga anspråk gällande.Om du vill använda din rätt till begränsning av dina personuppgifter mailar du dataskydd@360rekrytering.se. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Klagomål
Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till:

Datainspektionen (telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen.se, fax: 08-652 86 52).

LinkedIn